Varausehdot

Sinulle/seurueellesi tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 ja Matkapalveluyhdistelmissä annetussa laissa (901/2017) tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun/seurueeseesi sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Vihdin Liikenne Oy matkanjärjestäjänä on vastuussa matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Vihdin Liikenne Oy on myös hankkinut laissa vaaditun takuun paluukuljetuksen varmistamiseksi ja/tai maksusi palauttamiseksi mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa. Takuu on Kuluttajaviraston edellyttämä riittävän suuruinen pankkitakaus. Lisätietoja direktiivin (EU) 201572302 mukaisista matkapaketin ostajan tärkeimmistä oikeuksista ja sitä vastaava Suomen Eduskunnan voimaansaattama Matkapalveluyhdistelmistä annettu laki (901/2017), katso HYPERLINKKI www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170901.

 

Matkapakettiyhdistelmistä annetun lain (901/2017) ja asetuksen (181/2018) mukaisesti Vihdin Liikenne Oy soveltaa seuraavia Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia Yleisiä matkapakettiehtoja sekä lain ja Yleisten matkapakettiehtojen sallimia Vihdin Liikenne Oy:n erityisehtoja pakettimatkoillaan, ellei yksittäistapauksissa ole muuta mainittu.

 

MATKAVARAUKSEN JA MATKAPAKETTISOPIMUKSEN EHDOT TIIVISTETTYNÄ

Matkasopimus syntyy matkustajaa ja matkanjärjestäjää sitovasti, kun matkustaja on maksanut ennakkomaksun tai matkan muun ensimmäisen maksusuorituksen. Matkan hinta tulee maksaa kokonaisuudessaan, jolloin matkanjärjestäjällä on velvollisuus luovuttaa matka-asiakirjat ja muut tarvittavat asiakirjat asiakkaalle.

 

Matkaan sisältyvät ne palvelut ja järjestelyt, joista on sovittu matkustajan ja matkanjärjestäjän kesken. Matkustajalla ja tämän seurueella, jos varaus ja maksu on tehty samalla varauksella, katsotaan olevan myös tiedossaan kaikki muu matkaa koskeva tieto, jonka tämä on saanut esim. verkkokaupan tai muun Vihdin Liikenne Oy:n markkinointitoimen kautta tai asiakaspalvelijaltamme suoraan. Matkanjärjestäjä on velvollinen antamaan matkustajalle yleiset tiedot kohdemaan passi- ja viisumimääräyksistä sekä huomautettava tiedossaan olevista erityisistä riskeistä, mukaan lukien yleiset terveysmääräykset. Matkustajan velvollisuus on huolehtia, että henkilökohtaiset asiakirjat ja muut itseään koskevat asiat (passi, henkilötodistus, erityiset itse hankittavat maahanpääsyluvat, riittävä terveydentila, rokotukset, ruokavalioilmoitukset, matkavakuutussuoja, ajolupa jne.) on ajoissa hankittu, ja tarvittaessa asiaa koskeva asiakirja toimitettu matkanjärjestäjälle tai muuten hoidettu tai varmistettu hyvissä ajoissa ennen matkaa.

 

Matkanjärjestäjä on velvollinen auttamaan matkalla sairastunutta tai onnettomuuteen tai rikoksen kohteeksi joutunutta tai jos matkustaja haluaa muuttaa matkasopimuksen sisältöä muuten mahdollisuuksiensa mukaan, myös silloin, jos matkapakettiin ei kuulu oppaan palveluja, mm. antamalla tietoja terveyspalveluista, paikallisviranomaisista, Suomen konsulipalveluista, ja autettava matkustajaa vaihtoehtoisien matkajärjestelyjen tekemiseen, kuitenkin matkustajan omalla kustannuksella.

 

Matkustaja on oikeutettu peruuttamaan tai luovuttamaan toiselle sitovan matkasopimuksensa Yleisten valmismatkaehtojen mukaisesti. Kuitenkin peruutuskuluihin ja muihin matkasopimuksen muutoskuluihin  Vihdin Liikenne oy soveltaa omia erityisehtoja, joiden mukaisesti palautamme näissä muutostilanteissa enintään ilmoituksen jälkeen takaisin saadut maksut ja hyvitykset. Tämä voi johtaa tilanteeseen, että peruutuskulut vastaavat matkan koko hintaa tai muussa muutostilanteessa, että matkustajalle tulee lisäkuluja. Vihdin Liikenne Oy suosittelee tämän johdosta riittävän oman matkavakuutuksen hankkimista ennen matkaa.

 

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa ryhmämatka tai Yleisten valmismatkaehtojen 9.5 kohdan mukaisesti oikeus toteuttaa matka muuttamalla kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta. Merkitykseltään vähäiset muutokset eivät yleensä tällöin oikeuta matkustajaa sopimuksen peruuttamiseen, hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.

 

Matkanjärjestäjällä voi olla tietyissä erityistilanteissa oikeus matkahinnan korotukseen poikkeuksellisten polttoainekustannusten nousun, valuuttakurssimuutosten tai ylimääräisten viranomais- tai vastaavien lisämaksujen johdosta. Vastaavasti matkanjärjestäjä voi olla velvollinen alentamaan matkan hintaa samanlaisissa tilanteissa.